Chọn các đặc tính của CB chống dòng rò (RCCB – IEC 61008)

CB loại gia dụng và dân dụng có tı́ch hợp (xem Hình F64)
RCD phải phù hợp theo trong tiêu chuẩn IEC 60898, IEC 61008 và IEC 61009

Dòng định mức
Dòng định mức của một RCCB được chọn theo dòng tải lớn nhất chạy qua mạch.
Nếu RCCB được mắc nối tiếp phıa dưới một CB, dòng định mức của hai thiết ́ị này sẽ giống nhau, vı dụ In ́ ≥ In1 (xem Hình F75a)
Nếu RCCB được đặt phıa trên của một nhóm mạch, mỗi mạch được bảo vệ bằng ́CB như trên Hınh F75b ̀ , dòng định mức của RCCB sẽ được cho bởi công thức sau :
In ≥ ku x ks (In1 + In2 + In3 + In4)
Yêu cầu về khả năng chịu đựng lực điện động
Phải đặt thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch (SCPD (Short-Circuit Protective Device)) phía nguồn, nhưng cần chú ý ở nơi có RCCB được đặt trong cùng tủ phân phối (phù ́hợp với tiêu chuẩn liên quan) với CB (hoặc cầu chı̀) bảo vệ mạch phı́a dưới, thiết bị bảo vệ chống ngắn mạch (SCPD) của các mạch ngõ ra này cần được lựa chọn tương thıch. Cần phải phối hợp giữa RCCB và SCPD, và các nhà sản xuất thường cung cấp ́
bảng phối hợp giữa RCCB và CB hoặc cầu chı̀ (xem
Hı̀nh F76).

Bản đồ chỉ đường:

Language »